Informació Legal

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya, essent l'òrgan de resolució de conflictes el Tribunal Arbitral. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre furt que li pogués correspondre.

La totalitat d'aquesta pàgina web, es troba protegida per les lleis de la Propietat intel·lectual i Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, llevat de per a ús personal i privat.

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.